Zeedel F98

Muggedätscher Alti Garde Fasnacht 1998

Sujet: Dr Elvis läbt !!!

Sujet: Dr Elvis läbt !!!

Termin:

DO 27. Auguscht 2020
Usserordeligi Aktivesitziig 20:00
Rest. Mägt (Saal)

SA 17. Oktober 2020
25 Joor Muggedätscher Alti Garde
Wäge Corona-Virus verschobe uff e
SA 23. Oktober 2021