Zeedel F03

Muggedätscher Alti Garde Fasnacht 2003

Sujet: Horror Medicinalis

Sujet: Horror Medicinalis

(Het Dy Doggter en Exame?)

Termin:

DO 27. Auguscht 2020
Usserordeligi Aktivesitziig 20:00
Rest. Mägt (Saal)

SA 17. Oktober 2020
25 Joor Muggedätscher Alti Garde
Wäge Corona-Virus verschobe uff e
SA 23. Oktober 2021